Birds of a Feather

20 x 24 Polaroid, 1992

Return to Polaroid Collage